بنیاد در آینه مطبوعات - بنیاد بیماری های نادر ایران