بیماری نادری که فقط دو نفر در ایران به آن مبتلا هستند - بنیاد بیماری های نادر ایران