دیستروفی دوشن بیماری نادری که کودکی شایان را درگیر کرده است - بنیاد بیماری های نادر ایران