مراسم هفتمین روز درگذشت دکتر علی داودیان - بنیاد بیماری های نادر ایران