معرفی یک مورد بیماری نادرمتابولیک پیکنو دیسو ستوزیس - بنیاد بیماری های نادر ایران