نشریه ندای نادر شماره 11 - بنیاد بیماری های نادر ایران