نقش خوش نگار، کودک بیمار - بنیاد بیماری های نادر ایران