گزارش همایش سال های 1388-1391 - بنیاد بیماری های نادر ایران