• خانه
  • دردل بیماران
  • پدر یک بیمار مبتلا به EB :ماهانه فقط ۹۰۰ هزار تومان هزینه گاز استریل پرداخت میکنم