روابط عمومی، نویسنده در بنیاد بیماری های نادر ایران