مجوزهای بین المللی

 
ICORD فدراسیون کنفرانس های بین المللی
  بنیاد بیماری ها ی نادر ایران در سال 2016 به منظور ارتقای سطح آگاهی در خصوص بیماری های نادر و داروهای کمیاب به عضویت این سازمان درآمد   که مهم ترین مزیت آن، ایجاد پل ارتباطی بین بیماران نادر و مراکز ذی ربط اروپایی می باشد. همچنین ICORD با برنامه عمران و توسعه سازمان مللUNDP قراردادی منعقد نموده که خود یک امتیاز محسوب می شود.
EURORDIS اتحادیه بیماری های نادر اروپا
  بنیاد بیماری های نادر ایران با اتحادیه بیماری ها ی نادر اروپا در سال 2016  تفاهم نامه مشترک همکاری امضا نمودند. از آن زمان تا کنون در زمینه های مشترک زیادی از جمله راه اندازی شبکه ریر کانکت، برگزاری “روز جهانی بیماری نادر” و  شرکت درکنفرانس های مربوط به بیماری ها ی نادر و داروهای کمیاب مشارکت داشته اند. عضویت بنیاد در سازمان EURORDIS به دلیل ارتباطی که با شرکت های دارویی بین الملل و سایر سازمان های همتا در کشورهای مختلف دارد، می تواند برای بیماران نادر ایران فرصت مغتنم ومفیدی باشد.
RDI اتحادیه جهانی بیماری های نادر
  بنیاد بیماری های نادر ایران به منظور پیوستن به سازمان های همتا اروپایی و غیر اروپایی در سال 2016 به عضویت این اتحادیه جهانی در آمده است که وظیفه این سازمان حمایت از بیماران نادر سراسر جهان و خانواده های آن ها می باشد.
ECOSOC مقام مشورتی در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل
  مقام مشورتی بنیاد بیماری های نادر ایران در سال 2016 به تایید سازمان ملل متحد رسید. اکوسوک مسئول هماهنگ سازی بخش اقتصادی و اجتماعی و امور مربوط به 14 نمایندگی خاص سازمان ملل، کمیسیون های عملیاتی و 5 کمیسیون منطقه ای می باشد. دارا بودن این مقام به بنیاد کمک می کند تا بتواند در سیاست گذاری ها و مذاکرات بین المللی در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی شرکت کند.