نمایشگاه عکس صلح، کودک، جام جهانی به نفع بیماران نادر » بنیاد بیماری های نادر ایران