حضور هنرمندان و سفیران بنیاد بیماری های نادرایران در همایش نهم » بنیاد بیماری های نادر ایران