تقدیر از بهاره افشاری به عنوان سفیر بنیاد بیماری های نادر در نهمین همایش » بنیاد بیماری های نادر ایران