کامران نجفزاده سفیر بنیاد بیماری های نادر ایران » بنیاد بیماری های نادر ایران