گزارش تصویری روز معلم/ مجتمع آموزشی دانا » بنیاد بیماری های نادر ایران