حضور پروفسور فرهود در برنامه سیمای خانواده با موضوع بیماری های نادر و ژنتیکی » بنیاد بیماری های نادر ایران