• خانه
  • تحقیق و پژوهش
  • آموزش نحوه کنترل عفونت باعث کاهش هزینه های بیمارستانی و مراقبت از بیماران می شود