peبنیاد بیماری های نادر ایران

آخرین اخبار

دوازدهمین همایش بیماری های نادر

دوازدهمین همایش بیماری های نادر

تصویر بیمار نادر ایرانی در پوستر کمپین روز جهانی بیماری های نادر قرار گرفت

تصویر بیمار نادر ایرانی در پوستر کمپین روز جهانی بیماری های نادر قرار گرفت

یک نوع بیماری جدید به لیست بیماریهای نادر اضافه شد

یک نوع بیماری جدید به لیست بیماریهای نادر اضافه شد

۸ اسفند ماه به نام روز ملی بیماریهای نادر نام گذاری شد

۸ اسفند ماه به نام روز ملی بیماریهای نادر نام گذاری شد

نشست آنلاین پروفسور داریوش فرهود با مشاور سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت بیماری های نادر ایران

نشست آنلاین پروفسور داریوش فرهود با مشاور سازمان بهداشت جهانی در خصوص وضعیت بیماری های نادر ایران
همایش های روز جهانی بیماری های نادر
 • دهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • نهمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هشتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • هفتمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • ششمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • پنجمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • چهارمین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • سومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • دومین همایش بنیاد بیماری های نادر
 • اولین همایش بنیاد بیماری های نادر
گروه ها، موسسات و انجمن های فعال در حوزه بیماری های نادر