peبنیاد بیماری های نادر ایران
  • خانه
  • علمی - آموزشی
  • آموزش نحوه کنترل عفونت باعث کاهش هزینه های بیمارستانی و مراقبت از بیماران می شود